Xia Xiao, Qinwei Li, Li Xu, Hang Song, Liang Wang, School of Electronic Information Engineering, Tianjin University, Tianjin, Peoples' Republic of China