Feng-Chao Ren, Fu-Sgun Zhang, Jian-Hui Bao, Qiu-Yan Zhou, and Yong-Chang Jiao