Kang Wei, Wang Hui, Yang Guo, Miao Chen, and Wu Wen