Zhe Chen, Fang Zhu, Wei Hong, Jixin Chen, Chen Yu, Jianyi Zhou, Haiming Wang, Guangqi Yang, and Hui Zhang