Kui Fu, Xiaorong Guo, Chunhua Wang, Yuxiang Tu, Chishi Liu, and Joe P. McGeehan