Lianqing Ji, Jianyi Zhou, Ke Zhou, and Jianfeng Zhai