Liang Chen, Yangbo Huang, Yonghu Zhang, and Gang Ou