Kehao Ma, Chunhua Wang, Xiaorong Guo, and Wenbin Huang