Huai Yang, Chunhua Wang, Xiaorong Guo, Jie Jin, and Zanming Xia