Wu Guo-An, Zhang Bi-Xia, Xu Qin-Fen, and Li Wen-Guang