Xue-Shi Li, Kai-Da Xu, Dong-Yue Zhou, Fei Du, and Zhi-Min Liu