James Kimery, Erik Luther, and Dr. Achim Nahler, NI