Li-Na Chen, Yong-Chang Jiao, Huan-Huan Xie, Fu-Shun Zhang, and Yue-Ying Chen