Dr. Wang Wei, Liang Yao, Mao Xiaoying, Gong Zhaoying, and Zhao Chen