Chang-Ze Li, Chuang-Ming Tong, Li-Hui Qi, and Mingyang Ji