Tang Qing-Hua, Cui Jun, Zhu Pu-Qing, and Zhan la-Min